Update: 29.03.2017

PRETRANSFER 2017-2018 !

Link catre site-ul ISMB.

O R D I N
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018


În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 149 alin.(3), 234, 247, 248, 252, 253, 254, 2541, 255, 262, 263 alin. (1)-(10), 268, 279, 280, 281, 282, 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 prevăzută în anexă, parte integrantă la prezentul ordin.

Art. 2 Direcția Generală Management și Resurse Umane, Direcţia Patrimoniu, Investiţii şi Informatizare din cadrul Ministerului Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele școlare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MIRCEA DUMITRU
MINISTRU


București,
Nr.5739
Data: 14.11.2016


Descarca:

Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015 (Extras: Calendar)

Constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;

a) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie și a cererilor de întregire a normei didactice de predare-învățare-evaluare la secretariatele unităților de învățământ;

Până la 25 ianuarie 2016

b) comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare;

Termen: 26 ianuarie 2016

c) stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul;

Termen: 28 ianuarie 2016

d) analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar;

Perioada: 8-12 februarie 2016

Constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;

  constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/ consorțiilor școlare;

Perioada: 25 ianuarie-5 februarie 2016

Întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări;

   organizarea probelor practice/orale în profilul postului pentru completările şi întregirile de normă didactică;

 Termen: 22 februarie 2016

  emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.

Perioada: 15-26 februarie 2016

Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorţiului şcolar;

 Termen: perioada de constituire a posturilor

Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2016 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2016-2017, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2016;

a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;

Până la 25 ianuarie 2016

b) validarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare;

Perioada: 26-28 ianuarie 2016

c) comunicarea situaţiei prevăzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele şcolare şi cadrelor didactice;

Termen: 29 ianuarie 2016

d) întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2016 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2016-2017, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2016, prezentarea acestora în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;

Perioada: 1-3 februarie 2016

e) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

Perioada: 3-4 februarie 2016

f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Termen: 5 februarie 2016

Stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;

Stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;

Termen: până în 13 februarie 2016

Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular sau la nivelul consorţiului şcolar, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;

a) afișarea la inspectoratele școlare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

Termen: 16 februarie 2016

b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar;

Perioada: 17-19 februarie 2016

c) organizarea probelor practice/orale în profilul postului pentru completările şi întregirile de normă didactică;

 Termen: 22 februarie 2016

d) ședință publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru completarea normei didactice;

 Termen: 23 februarie 2016

e) emiterea și comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

Perioada: 24-26 februarie 2016

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate, prin restructurarea reţelei şcolare sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;

a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete;

Termen: 25 februarie 2016

b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2016;

Termen: 25 februarie 2016

c) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

Termen: 25 februarie 2016

d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

Perioada: 26 februarie-4 martie 2016

e) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;

Termen: 7 martie 2016

f) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;

Perioada: 7-8 martie 2016

g) organizarea probelor practice/orale de profil;

Termen: 9 martie 2016

h) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 9 martie 2016

i) depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor în vederea soluționării restrângerii de activitate la unităţile de învăţământ, CMBRAE/CJRAE;

Perioada: 9-11 martie 2016

j) analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/ neacordarea acordurilor pentru transfer;

Termen: 14 martie 2016

k) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită transfer consimțit între unitățile de învățământ;

Perioada: 14-15 martie 2016

l) soluționarea contestaţiilor privind acordurile pentru transfer emise de unitățile de învățământ;

Termen: 16 martie 2016

m) înregistrarea acordurilor cadrelor didactice titulare care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;

Perioada: 16-18 martie 2016

n) soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință publică;

Termen: 22 martie 2016

o) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;

Perioada: 22-23 martie 2016

p) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

Termen: 24 martie 2016

q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 24-25 martie 2016