A N U N Ţ

Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu (studii superioare–inginer/ economist),  vechime 2 ani, perioadă nedeterminată.

Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de administrator patrimoniu se vor depune la secretariatul CMBRAE, până în data de 14 ianuarie 2019 , între orele 10-14.

   Concursul va consta din: SELECŢIA DOSARELOR, PROBĂ SCRISĂ,  probă practică şi un interviu, astfel:

 1. Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: miercuri, 16.01.2019
 2. Proba scrisă: marți, 22.01.2019, ora 9,00
 3. Proba practică: marți, 22.01.2019, ora 12,00
 4. Interviul: marți, 22.01.2019, ora 13,00
 5. Afișarea rezultatelor: marți, 22.01.2019, ora 15,00
 6. Depunerea și solutionarea contestațiilor: 23.01.2019

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se va desfasura la sediul CMBRAE.

Informaţii suplimentare la secretariatul CMBRAE (str. Heliade intre vii nr. 36, sector 2, Bucuresti) sau la tel.021/2323071

ACTE  NECESARE  pentru înscrierea la concurs:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor, alte acte care atesta efectuarea unor specializări în specificul postului, precum si copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. Copie carnet de muncă / adeverinţă care să dovedească vechimea în muncă (extras REVISAL);
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard sgabilit de Ministerul Sanatatii;
 7. Curriculum Vitae;
 8. Copie certificat de naştere;
 9. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 10. Un dosar cu sina.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

    CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE

 • calificare în domeniu
 • vechime in specialitatea studiilor (minim 2 ani)
 • abilitati de operare pe calculator (ex. programe de gestiune)
 • abilități de comunicare şi relaţionare;
 • abilități de lucru in echipa;
 • constituie un avantaj experienta in functia de administrator de patrimoniu intr-o institutie de invatamant

TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

 • organizarea si gestionarea bazei materiale a institutiei de învățământ
 • gestionarea inventarului mobil si imobil al institutiei de învățământ
 • protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter secret de serviciu
 • realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor necesare desfășurării activității personalului din institutia de învățământ
 • elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din institutiei de învățământ
 • asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin institutiei de învățământ
 • recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul institutiei de învățământ
 • gestionarea contractelor de închiriere
 • participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare

BIBLIOGRAFIE orientativă:

 • M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • LEGEA nr. 22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,actualizata;
 • G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice
 • G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;
 • ORDIN 5555/2011 – pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala
 • ORDIN nr. 5079/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare; (M.O. nr. 633/27.07.2006 – privind apărarea incendiilor – (sectiunea VI).
 • LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 • LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată ;
 • Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 • Legea nr. 554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002
 • Regulamentul UE nr 679/  2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Descarca: Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu. (101)