grade2013a1

Ultima actualizare: 17.10.2016

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA PENTRU PERFECŢIONAREA PRIN GRADE DIDACTICE

Dragi colegi,

 • aceia dintre voi care va inscrieti pentru perfectionare prin grade didactice (II si I) veti aduce dosarele completate la secretariatul CMBRAE pana luni, 24 octombrie, ora 12;
 • aceia dintre voi care doriti sa realizati IC1 (inspectia curenta nr. 1) in vederea inscrierii pentru perfectionare prin grade didactice (II si I) in anul scolar 2017-2018, veti depune cererea prin care solicitati efectuarea IC 1 la secretariatul CMBRAE pana luni, 24 octombrie, ora 12.

Cererile si dosarele candatilor vor fi inaintate de catre CMBRAE inspectoratului scolar, cf .prevederilor art. 11 (3) si art 30 (4) din OMECTS 5561/2011.

Succes!

IS 1

 • str. N. TITULESCU NR. 54
 • Telefon: 021.222.21.60; 021.222.13.14

DISCIPLINE ARONDATE :

 • MATEMATICĂ
 • FIZICĂ
 • CHIMIE
 • INFORMATICĂ

IS 2

 • str. TUNARI NR.52
 • Telefon: 021.210.51.45; 021.212.46.67

DISCIPLINE ARONDATE:

 • INGINERI (TOATE DISCIPLINELE)
 • MAIŞTRI INSTRUCTORI (TOATE DISCIPLINELE)
 • EDUCAŢIE TEHNOLOGICA

IS 3

 • str LUNCA BRADULUI NR.2
 • Telefon: 021.340.16.13; 021.340.43.82

DISCIPLINE ARONDATE :

 • EDUCATOARE
 • INVATATOARE
 • EDUCAŢIE FIZICA SI SPORT

IS 4

 • str. EROU MIREA MIOARA LUIZA NR.lA
 • Telefon: 021.460.21.68; 021.460.38.08

DISCIPLINE ARONDATE:

 • ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
 • BIOLOGIE
 • RELIGIE ȘI DISCIPLINE TEOLOGICE

IS 5

 • str. ION CREANGA NR.6
 • Telefon: 031.401.69.55 ; 021.411.99.85

DISCIPLINE ARONDATE:

 • ISTORIE
 • CULTURA CIVICĂ
 • GEOGRAFIE
 • DISCIPLINE  SOCIO-UMANE (FILOSOFIF, LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ)
 • DISCIPLINE ECONOMICE
 • ARTE PLASTICE (EDUCAȚIE PLASTICĂ, EDUCAȚIE VIZUALĂ, ARTE VIZUALE)
 • MUZICĂ (EDUCAŢIE MUZICALA, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, FUNCȚIE DE INSTRUMENT)
 • PALATE SI CLUBURI
 • PROFESOR ÎN CENTRE ȘI CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

IS 6

 • str. PEŞTERA DAMBOVICIOAREI NR. 12
 • Telefon: 021.430.27.77; 021.430.07.64

DISCIPLINE ARONDATE :

 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
 • LIMBA LATINĂ
 • LIMBI STRĂINE: LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA FRANCEZĂ, LIMBA GERMANĂ (GERMANA MATERNĂ), LIMBA ITALIANĂ, LIMBA SPANIOLĂ, LIMBA PORTUGHEZĂ, LIMBA JAPONEZĂ, LIMBA NEOGREACĂ (GREACA VECHE), LIMBA MAGHIARĂ (MAGHIARA MATERNĂ)
 • LIMBA RROMANI MATERNĂ
 • LITERATURA UNIVERSALĂ
 • PROFESOR DOCUMENTARIST

GRADE DIDACTICE – SESIUNEA 2014-2017

GRADE DIDACTICE 2014-2017

Stimati colegi,

În conformitate cu OMEN nr. 4801/20.10.2014 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 769/23.10.2014, partea I şi OMEN nr. 4802/20.10.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 772/23.10.2014, partea I, înscrierea la examenul national de definitivare in invatamant in anul scolar 2014-2015 se face la SECRETARIATUL CMBRAE, până la 21.11.2014, pe baza dosarului de înscriere, care va conţine următoarele documente:
a) Cerere de inscriere la examenul national de obtinere a adefinitivatului in invatamant (523);
b) Fisa de inscriere la examenul national de obtinere a adefinitivatului in invatamant (507);
c) copii legalizate ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
d) document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
e) copii ale următoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui.

Succes!

 

Stimati colegi,

Cererile de preinscriere precum si dosarele de inscriere vor fi depuse la secretariatul CMBRAE pana la data de 30 octombrie 2014 (gradele II si I)!.
Pentru cei care vor sa se inscrie la Definitivat, le comunicam faptul ca a fost publicata Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2014-2015 (911) si Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant. (581)
In vederea completarii dosarelor veti adresa secretariatului CMBRAE solicitari in vederea obtinerii documentelor necesare. Va comunicam faptul ca anumite documente se elibereaza in urma sedintelor de consiliu de administratie al CMBRAE.
Recomandam ca aceste solicitari sa se transmita pana la data de 17 octombrie.
Pentru alte detalii/clarificari va rugam sa ii contactati pe profesorii metodisti.

Succes!

 

ORDINE & METODOLOGII

 

Formulare/documente pentru inscrierea la examenul de grad didactic. 2014-2015

01.Continut dosarelor de inscriere la grade didactice. An scolar 2014-2015 (886)
02. Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic II - sesiunea august 2016 (664)
03. Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic I - seria 2014-2017 (533)
04. Cerere de amanare grad didactic II sau I (786)
05. Fisa de inscriere la examenul de obtinere a gradului didactic I - sesiunea 2014-2017 (468)
06. Conditii de inscriere la examenele pentru acordarea gradelor didactice. 2014-2015 (607)
07. Calendarul inspectiilor pentru gradele didactice. 2014-2015 (661)
08. Cerere pentru preinspectie (IC1). Grad didactic II (562)
09. Cerere pentru preinspectie (IC1). Grad didactic I (533)

FORMULAR ON-LINE PENTRU PROFESORII CONSILIERI SCOLARI /LOGOPEZI DIN RETEAUA CMBRAE CARE SOLICITA INSPECTII CURENTE/SPECIALE IN VEDEREA OBTINERII GRADELOR DIDACTICE. 2014-201

ARHIVA

 

GRAFICUL INSPECTIILOR CMBRAE IN VEDEREA OBTINERII GRADELOR DIDACTICE - AN SCOLAR 2013-2014 (970)

PRECIZĂRI PRIVIND  DESFĂŞURAREA  ŞI FINALIZAREA INSPECŢIILOR

DESFĂŞURAREA INSPECŢIILOR

 • Inspecţia specială pentru gradul II şi I se efectuează la 4 activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată.
 • În situaţia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe diplomă/ diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform legislaţiei în vigoare, inspecţiile special pentru definitivat şi pentru gradul II se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar respectiv.
 • Inspecţia specială pentru gradul I se efectuează la specializarea la care candidatul a fost admis la colocviu.
 • Inspecţiile curente (IC1 şi IC2) necesare la gradul II şi I, constau în asistenţa şi evaluarea a 4 activităţi didactice la una dintre specializările de pe diplomă/diplome sau la specializările pe care cadrul didactic le poate preda conform legislaţiei în vigoare. În situaţia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe diplomă/ diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform legislaţiei în vigoare, inspecţia curentă pentru gradul II şi I se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar respectiv
  • Prima inspecţie curentă (IC1) se face la cererea scrisă a cadrului didactic şi se efectuează înaintea  depunerii dosarului de înscriere.
  • A doua inspecţie curentă (IC2) se va programa după validarea înscrierii, şi  cu o lună cel puţin înaintea inspecţiei speciale.
  • Inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate împliniţi la finalizarea examenului de grad II şi I.
  • Pentru cadrele didactice care doresc să-şi echivaleze titlul ştiinţific de doctor cu gradul I , inspecţia curentă  se efectuează în orice perioadă a anului şcolar, înaintea depunerii dosarului de către candidat la ISMB iar inspecţia specială  se efectuează în orice perioadă a anului şcolar după ce Universitatea/Facultatea aleasă de către candidat transmite ISMB-ului comisia aprobată de minister.

FINALIZAREA ŞI ÎNREGISTRAREA INSPECŢIILOR

 • La inspecţiile curente (IC1 şi IC2), cât şi la inspecţiile speciale de obţine a gradului II şi I, rapoartele de inspecţie sunt însoţite de fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei (fişa cu valori numerice). Ambele documente (raportul de inspecţie şi fişele de evaluare), autentificate de către directorul şcolii, vor fi depuse la dosar de către candidat, după caz, la înscriere sau prin completare ulterioară.
 • Procesul verbal pentru inspecţia de definitivat este însoţit de 4 fişe de evaluare completate de către inspectorul şcolar şi o singură fişă completată de către director. Notele obţinute (media aritmetică rotunjită a celor patru note acordate de către inspector şi nota acordată de către director) şi nota finală, calculată ca medie aritmetică a acestora, se trec în procesul-verbal de inspecţie la clasă, prevăzut în anexa nr. 4 a OM 5294/2013, şi se semnează de către membrii comisiei care efectuează inspecţia specială la clasă.
 • Formularele pentru Fişele de evaluare ale lecţiilor, procesul verbal de inspecţie pentru definitivat  şi rapoartele de inspecţie pentru grade, vă vor fi transmise odată cu baza de date de către inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane.
 • Raportul de inspecţie se consemnează în registrul de inspecţii al unităţii de   învăţământ unde s-a efectuat inspecţia, în aceeaşi zi în care se desfăşoară inspecţia.
 • De asemenea în trei zile de la desfăşurarea inspecţiei, inspectorul de specialitate sau metodistul vor înregistra inspecţia într-un formular on line  postat pe site-ul ISMB. În acest scop vă vor fi transmise de către inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane informaţii şi datele de acces.

Definitivarea în învăţământ şi formarea continuă a personalului  din învăţământul preuniversitar prin gradele II şi I se realizează în baza :

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI GRADE DIDACTICE

Înscrierea cadrelor didactice, la examenele pentru obţinerea definitivării/gradului II/gradului I, în învăţământul preuniversitar, se realizează pe baza :

 • Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/ 2011
 • OMECTS nr. 5561/ 2011 Metodologia privind formarea continuă a personalului  din învăţământul preuniversitar
 • OM. 3129/ 01.02.2013 – Modificarea si completarea OMECTS nr. 5561/ 2011
 • OMECTS nr. 6193/ 2011 – Metodologia privind organizarea si desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ
 • Notei M.E.N. Nr. 104449 din/ decembrie 2012  (aplicarea art. 8 si a art. 10 din OMECTS nr. 6193/2011).

Pentru susţinerea examenului de DEFINITIVAT-sesiunea 2014, se pot înscrie cadrele didactice calificate care îndeplinesc, în mod cumulativ,următoarele condiţii:

 • calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: “Bine” sau “Foarte Bine”;
 • cel puţin media 8 la cele două inspecţii speciale;
 • conditii de vechime la catedră:

a). stagiu efectiv de predare de cel puţin 1 an la catedră la 31 august 2014 (sau ore  de predare echivalente normei de 1 an), pentru cadrele didactice care au intrat în  sistemul de învăţământ preuniversitar începând cu 01 septembrie 2013;

b). candidaţii, cu minim 1 an stagiu la catedră, respinşi în sesiunea 2013 a examenului  naţional de definitivare înînvăţământ;

c). candidaţii, cu minim 2 ani stagiu la catedră, respinşi în sesiunea 2013 a examenului  naţional de definitivare înînvăţământ;

d). candidaţii care s-au înscris  pentru susţinerea examenului  naţional de definitivare înînvăţământ, sesiunea 2014 după efectuarea unui stagiu de 2 ani la catedră şi care au fost respinşi în serii anterioare au dreptul de a mai susţine  examenul în termen de cinci ani de la finalizarea stagiului.

 • au absolvit modulul psihopedagogic într-un DPPD acreditat ( cu excepţia cadrelor didactice care solicită înscrierea la examenul naţional de definitivat la specializările învăţători şi educatoare)
 • nu au fost eliminaţi din examenul de definitivat sesiunea 2013.

 

Pentru susţinerea examenului de grad II – sesiunea 2015, se pot înscrie în 2013 cadrele didactice calificate care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • ocupă o funcţie didactică în anul şcolar 2013-2014;
 • au obţinut definitivatul în sesiunea din 2011 sau în sesiunile anterioare;
 • au solicitat şi efectuat preinspecţia (inspectia curentă 1) necesară înscrierii la gradul II în anul şcolar 2012-2013, obţinând cel puţin calificativul „ bine” şi vor avea la  data de 31.08.2015 o vechime efectivă de predare la catedră de minimum  4 ani, de la data obţinerii definitivatului;
 • au obţinut în ultimii 2 ani şcolari, premergători înscrierii, cel puţin calificativul “bine” la evaluările anuale şi inspecţiile şcolare:
 • nu au fost declarate respinse la probele scrise şi orale ale examenului pentru obţinerea gradului didactic II în sesiunea- august 2013.

PENTRU EFECTUAREA  PREINSPECŢIEI (IC1)

Cadrele didactice calificate care intenţionează să se înscrie, la gradul didactic II sau gradul didactic I în anul şcolar 2014-2015 şi care îndeplinesc condiţiile de vechime minimă stabilite prin metodologie, respectiv 4 ani de la susţinerea definitivatului/ gradului II  pot solicita efectuarea preinspecţiei (inspecţiei curente I). Astfel:

 • pentru gradul II – cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ în august 2012, sau anterior( sesiunea pentru care vor solicita înscrierea este 2014- 2016);

 

Pentru susţinerea examenului de grad I – sesiunea 2016, se pot înscrie în 2013 cadrele didactice calificate care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • ocupă o funcţie didactică în anul şcolar 2013-2014;
 • au obţinut gradul didactic II  în sesiunea 2012 sau în sesiunile anterioare;
 •  au solicitat şi efectuat preinspecţia (inspectia curentă 1) necesară înscrierii la gradul I în anul şcolar 2012-2013, obţinând calificativul “foarte bine”;
 • vor avea la data finalizării examenului- 31.08.2016, o vechime efectivă minimă de predare  de 4 ani împliniţi de la data finalizării gradului II;
 • au obţinut în ultimii 2 ani şcolari, premergători înscrierii,  calificativul “foarte bine” la evaluările anuale şi inspecţiile şcolare.

PENTRU EFECTUAREA  PREINSPECŢIEI (IC1)

Cadrele didactice calificate care intenţionează să se înscrie, la gradul didactic II sau gradul didactic I în anul şcolar 2014-2015 şi care îndeplinesc condiţiile de vechime minimă stabilite prin metodologie, respectiv 4 ani de la susţinerea definitivatului/ gradului II  pot solicita efectuarea preinspecţiei (inspecţiei curente I). Astfel:

 • pentru gradul I – cadrele didactice care au obţinut gradul II în învăţământ în august 2013, sau anterior ( sesiunea pentru care vor solicita înscrierea este 2015-2017).

CALENDARUL GRADELOR DIDACTICE - AN SCOLAR 2013-2014 (1133)

PRECIZARI

 • Depunerea dosarelor de înscriere precum şi cererile pentru preinspecţii se depun la unitatea şcolară în care funcţionează candidatul.
 • După depunerea cererii de efectuare a preinspecţiei, cadrele didactice vor lua legătura cu inspectorul de specialitate în vederea programării şi realizării acesteia în anul şcolar 2013-2014.
 • După înscrierea cadrelor didactice la definitivat/grade didactice, pe toată perioada până la finalizarea examenului, atât cadrul didactic cât şi directorul unităţii de învăţământ unde funcţionează candidatul, au obligaţia să comunice eventualele schimbări apărute de la înscriere, precum şi situaţiile în care nu mai poate fi îndeplinită condiţia de vechime, până la susţinerea examenului ( ex. cadre didactice care întrerup activitatea pentru creşterea copilului sau prin concedii fără plată, respectiv normă didactică parţială), respectiv eventualele sancţiuni aplicate cadrelor didactice înscrise la grade didactice, care impun amânarea susţinerii examenului de grad didactic până la ridicarea sancţiunii.
 • Concediul medical şi de maternitate se consideră vechime efectivă la catedră.
 • Concediul pentru creşterea copilului şi concediul fără plată nu pot fi luate în considerare pentru stabilirea vechimii efective de predare ( perioadele respective sunt luate în calcul doar pentru stabilirea vechimii în muncă/învăţământ).
 • Conform Codului muncii, pe perioada concediului de îngrijire a copilului, contractul individual de muncă se suspendă şi nu poate fi desfăşurată nicio activitate de perfecţionare (inspecţii, colocviu, examene).
 • Fişele tip de înscriere vor fi completate la toate rubricile de către candidat, cu excepţia datelor referitoare la vechime, care vor fi completate de secretariatele unităţilor de învăţământ  (care   împreună cu directorul unităţii şcolare răspund de corectitudinea datelor înscrise ).
 •  În cazul doamnelor căsătorite, se va trece în fişa de înscriere, în cerere şi în tabelul electronic numele dinaintea căsătoriei urmat de numele dobândit prin căsătorie, conform indicaţiilor de completare a acestuia în fişa de înscriere.
 • În pagina de gardă a dosarului de înscriere, se specifică: numele şi prenumele candidatului ( asa cum apare în fişa de înscriere); unitatea de învăţământ la care este încadrat; specialitatea la care va susţine examenul ; tipul examenului la care se înscrie ( definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I) şi sesiunea; centrul de perfecţionare pentru care optează în denumire completă ( cu excepţia cadrelor didactice care se înscriu la definitivat) ;
 •  La primirea dosarelor în unitatea de învăţământ, se vor avea în vedere următoarele:
  • piesele din dosar vor fi aşezate în ordinea menţionată, în informaţiile legate de conţinutul dosarului de înscriere;
  • completarea corectă a tuturor datelor solicitate prin fişa şi cererea de înscriere;
  • se va preciza, atât în cererea tip de înscriere, cât şi în fişa de înscriere, obligatoriu, centrul de perfecţionare/examen( cu excepţia cadrelor didactice înscrise la definitivat) pentru care optează cadrul didactic;
  • se va verifica, de către directorul şcolii, înainte de a semna şi ştampila cererea tip de înscriere şi fişa de înscriere, exactitatea şi corectitudinea datelor candidatului, înscrise pe aceste documente;
  • pagina a doua a fişei de înscriere are valoare de adeverinţă de vechime şi din aceasta trebuie, să rezulte clar  vechimea efectivă la catedră, pînă la data de 31.08  a anului în care se va susţine examenul de definitivat sau grad didactic.
 • Conducerea şcolii răspunde de corectitudinea datelor din dosarul de înscriere.
 • Nu se primesc dosare incomplete.

 

DEFINITIVAT

FORMULARE PENTRU EXAMENUL DIN SESIUNEA 2014
Adeverinta pentru inspectiile premergatoare examenului de obtinere a definitivarii (712)

Cerere de inscriere la examenul de obtinere a definitivarii in invatamant (589)

Fisa de inscriere la examenul pentru obrinerea definitivarii in invatamant (558)

Model adeverinta calificative - definitivare in invatamant (791)

Proces Verbal de inspectie la clasa - definitivare in invatamant (920)

DOSARUL  DE ÎNSCRIERE LA DEFINITIVAT – SESIUNEA 2014, VA CUPRINDE:

 • cererea – tip de înscriere avizată de director şi adresată conducerii inspectoratului şcolar (este postată pe site);
 • fişa de înscriere tip completată, semnată şi ştampilată de conducerea şcolii (este postată pe site);
 • copie legalizata ( la notar) a diplomei de studii şi a foii  matricole/suplimentului la diplomă;
 • documentul legalizat din care să rezulte că au fost absolvite cursurile organizate de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic(începând cu promoţia iunie 2004, dovada absolvirii modulului psihopedagogic se face în baza certificatului de absolvire însoţit de foaia matricolă aferentă);
 • copii ale următoarelor documente , certificate „conform cu originalul„ de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie), în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
 • recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
 • documentul cuprinzând calificativele acordate în ultimii 2 ani şcolari ( adeverinţă eliberată de unitatea/unităţile şcolare, în care a funcţionat în ultimii doi ani şcolari);
 • pentru absolvenţii de studii superioare în sistem BOLOGNA:
 • certificat de absolvire a modulului psihopedagogic nivel I însoţit de foaia matricolă;
 • certificat de absolvire a modulului psihopedagogic nivel II însoţit de foaia matricolă, pentru cadrele didactice care predau în învăţământul liceal;
 • pentru cadrele didactice care sunt încadrate în instituţii de învăţământ particular, se ataşează copia  autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditare a unităţii, certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ.

Nu se acceptă adeverinţe în locul actelor de studii; în cazul în care instituţia de învăţământ absolvită nu a eliberat încă acte de studii, se vor depune copii legalizate ale adeverinţelor şi declaraţia pe proprie răspundere prin care candidatul se obligă să-şi completeze dosarul cu copiile legalizate ale actelor de studii, până la introducerea datelor candidaţilor în aplicaţia de definitivat.

Probele pentru obţinerea definitivatului:

 • Susţinerea a două inspecţii speciale evaluate cu notă. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă candidatul trebuie să aibă cel puţin media 8 la inspecţiile speciale.
 • Susţinerea unei probe  scrise, potrivit precizărilor Anexei la OMECTS nr. 5561/2011.

Nota obţinută la proba scrisă  este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului de definitivat 8(opt);

GRADUL II

FORMULARE PENTRU EXAMENUL DIN SESIUNEA August 2015
Adeverinta pentru inspectiile premergatoare examenului de obtinere a gradului II (698)

Cerere de inscriere la examenul de obtinere a gradului II in invatamant (667)

Cerere pentru inspectia curenta IC1 - grad didactic 2 (616)

Fisa de evaluare a activitatii didactice pentru gradul didactic II (958)

Fisa de inscriere la examenul pentru obrinerea gradului didactic II in invatamant (597)

Model adeverinta calificative - gradul II in invatamant (711)

Raport scris pentru inspectia curenta pentru gradul II - sesiunea 2015 (879)

Raport scris pentru inspectia speciala pentru gradul II - sesiunea 2015 (777)
DOSARUL  DE ÎNSCRIERE LA GRADUL II – SESIUNEA 2015, VA CUPRINDE:

 • cerere- tip de înscriere avizată de director, adresată conducerii inspectoratului şcolar (este postată pe site);
 • fişa de înscriere tip, completată, semnată şi ştampilată de conducerea şcolii;
 • copia legalizată ( la notar) a certificatului de naştere sau a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie); în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
 • copie document identitate( B.I. sau C.I.);
 • copii legalizate ( la notar) după diploma de absolvire/licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 • copia   certificatului de obţinere a definitivării în învăţământ, certificată  pentru conformitate cu originalul de către conducerea unităţii de învăţământ;
 • adeverinţă privind calificativele acordate la evaluările anuale  în ultimii 2 ani şcolari (care trebuie să fie Bine sau Foarte Bine);
 • dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
 • recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
 • copie  după raportul scris al inspecţiei curente nr. 1(preinspecţiei), autentificată de directorul unităţii şcolare;
 • pentru cadrele didactice care sunt încadrate în instituţii de învăţământ particular, se ataşează copia  autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditare a unităţii, certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ.

Nu se acceptă adeverinţe în locul actelor de studii; în cazul în care instituţia de învăţământ absolvită nu a eliberat încă acte de studii, se vor depune copii  ale adeverinţelor, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea unităţii de învăţământ şi declaraţia pe proprie răspundere prin care candidatul se obligă să-şi completeze dosarul cu copiile legalizate ale actelor de studii, până la transmiterea dosarului în centrul de perfecţionare.

Probele pentru obţinerea gradului II:

 1. Inspecţia curentă nr.1 susţinută în anul şcolar anterior depunerii dosarului de înscriere, având calificativul cel puţin bine;
 2. Inspecţia curentă nr.2,  care se susţine în perioada de la înscriere până la inspecţia specială;
 3. Inspecţia specială, care se susţine în anul şcolar în care candidatul urmează să finalizeze examenul;
 4. Probele scrise şi orale precizate în metodologie

Notele minime de promovare a gradului II sunt: inspecţia specială – 8.00, fiecare probă de examen – 8.00, media minimă de promovare a  examenului de grad II este – 8.00.

GRADUL I
FORMULARE PENTRU EXAMENUL DIN SESIUNEA 2016
Fisa de inscriere la examenul pentru obrinerea gradului didactic I in invatamant (549)

Cerere de inscriere la examenul de obtinere a gradului I in invatamant (541)

Cerere pentru inspectia curenta IC1 - grad didactic I (526)

Adeverinta pentru inspectiile premergatoare examenului de obtinere a gradului I (530)

Fisa de evaluare a activitatii didactice pentru gradul didactic I (747)

Model adeverinta calificative - gradul I in invatamant (567)

Raport scris pentru inspectia curenta pentru gradul I (719)

Raport scris pentru inspectia speciala pentru gradul I (639)

FORMULARE PENTRU ECHIVALAREA DOCTORATULUI CU GRADUL I

Procedura de echivalare a doctoratului cu gradul didactic I (726)

Cerere de inscriere pentru echivalarea doctoratului cu gradul I (551)

Raport scris pentru inspectia curenta - echivalare doctorat cu gradul I (633)

Raport scris pentru inspectia speciala - echivalare doctorat cu gradul I (580)

DOSARUL  DE ÎNSCRIERE LA GRADUL I – SESIUNEA 2016, VA CUPRINDE:

 • cerere tip de înscriere avizată de director, adresată conducerii inspectoratului şcolar( este postată pe site);
 • fişa de înscriere tip, completată, semnată şi ştampilată de conducerea şcolii;
 • copia legalizată ( la notar) a certificatului de naştere sau a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie; în caz de divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
 • copie document identitate( B.I. sau C.I.);
 • copii legalizate ( la notar) după diploma  de absolvire/licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 • copia după certificatul de obţinere a gradului II, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
 • adeverinţa privind calificativele anuale  obţinute în ultimii 2 ani şcolari;
 • dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
 • recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
 • copie  după raportul scris al inspecţiei curente nr. 1(preinspecţiei), certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ;
 • pentru cadrele didactice care sunt încadrate în instituţii de învăţământ particular, se ataşează copia  autorizaţiei de funcţionare provizorie a unităţii, certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ.

Probele pentru obţinerea gradului I:

 1. Inspecţia curentă nr.1 susţinută în anul şcolar anterior depunerii dosarului de înscriere, având calificativul foarte bine.
 2. Colocviul de admitere pe baza tematicii şi bibliografiei  propuse de centrele de perfecţionare.
 3. Inspecţia curentă nr. 2 care se va susţine în perioada precizată de Calendarul activităţilor de perfecţionare.
 4. Elaborarea lucrării  metodico-ştiinţifice sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de centrul de perfecţionare.
 5. Inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice.

Notele minime de promovare sunt: pentru inspecţia specială 8,00; pentru susţinerea lucrării 9.00; media minimă de promovare a  examenului de grad I este – 9.00.