PROGRAM

 • LUNI-JOI: 08.00-16.00
 • VINERI: 08.00-14.00

CONTACT:

 • TELEFON/FAX: 031.405.31.15

 • Copii ale actelor de identitate ale copilului/elevului/tânărului, în funcţie de vârstă: doar certificat de naştere sau certificat de naştere+carte de identitate;
 • Copii ale actelor de identitate (C.I.) ale părinţilor/tutorelui legal instituit; copia sentinţei de divorţ (dacă este cazul); domiciliul de pe C.I. trebuie să fie în municipiul Bucureşti;
 • Copie a hotărârii de plasament (în cazul copiilor/elevilor/tinerilor aflaţi în plasament);
 • Certificat medical/referat medical/scrisoare medicală eliberată de către un medic specialist (în cele mai multe situaţii de către un medic neuropsihiatru);
 • Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul);
 • Adeverinţă de elev;
 • Copie a foii matricole, doar în cazul unui transfer, la finalizarea unui ciclu şcolar sau în alte situaţii în care este necesară eliberarea foii matricole;
 • Fişă psihopedagogică/caracterizare psihopedagogică eliberată de către educatoare, învăţătoare sau profesor diriginte (în cazul copiilor/elevilor care nu beneficiază încă de profesor itinerant şi de sprijin sau al copiilor care se transferă dintr-o unitate de învăţământ de masă într-o unitate de învăţământ special);
 • Fişă psihopedagogică, fişă privind traseul educaţional, fişă psihologică eliberate de către profesorul itinerant şi de sprijin (în cazul copiilor care beneficiază deja de profesor itinerant şi de sprijin);
 • Fişă psihopedagogică, fişă privind traseul educaţional, fişă psihologică eliberate de către şcoala specială (în cazul copiilor înscrişi deja în şcolile speciale, care trec dintr-un ciclu de învăţământ în altul sau se transferă  dintr-o unitate de învăţământ special într-o unitate de învăţământ de masă);
 • Copia ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională (dacă este cazul).

Serviciul de evaluare și orientare școlara și profesională (SEOSP)

SEOSP ofera servicii de evaluare, de asistenta psihoeducationala, de orientare scolara si de orientare profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale.

Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.
Cererea de realizare a evaluării poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal instituit/şcoala/instituţii educaţionale/instituţii ale statului.

Evaluarile facute de SEOSP sunt inaintate Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala (COSP) care poate recomanda:

 • integrare in invatamânt de masa
 • orientare spre invatamântul special
 • scolarizare la domiciliu
 • scolarizare in spitale
 • alternative educationale

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP)

Competențe:

 • emite certificatul de orientare școlară și profesională cel puțin odată pentru un nivel de învățământ la cererea părintelui/tutorelui legal instituit sau la cererea instituțiilor educaționale. 

Comisiei de Orientare Școlară și Profesională se pot adresa părinții, tutorii legal instituiți, instituțiile de învățământ sau instituțiile educaționale în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor/elevilor/tinerilor.

 

Scopul orientării școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a altor particularități psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalității de șanse.

Beneficiarii certificatelor de orientare școlară și profesională sunt:

 • copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu cerințe educaționale speciale;
 • copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale neîncadrați în grad de handicap.