PROIECT: „CONSILIERE SI ORIENTARE SCOLARA PRIN SISTEME DIGITALE DE ASISTENTA EDUCATIONALA”
 1. ARGUMENT
  Calitatea serviciului educațional este un aspect complex care depinde de mai mulți factori precum: cadrele didactice, elevii, managementul școlar, metodele educaționale folosite, conținutul programelor de studiu, echipamentele educaționale, instrumentele educaționale auxiliare.
  Se impune astfel ca școala, privită ca sursă fundamentală de educație, să fie în pas cu legislația existentă în domeniul asigurării calității serviciilor educaționale precum și cu cerințele beneficiarilor direcți și indirecți ai acestor servicii.
  Sistemul informatic de management școlar, de evaluare și consiliere a elevilor AMN Insight, constituie o platformă digitală completă, adecvată pentru susținerea desfășurării în condiții moderne și eficiente a activităților educaționale de orientare școlară și profesională a elevilor din învățământul preuniversitar.
  Informațiile obținute în urma desfășurării acestui proiect vor fi folosite în interesul elevilor pentru cunoașterea mai bună a opțiunilor lor viitoare de școlarizare, precum și pentru stabilirea posibilităților acestora de a-și urmări intențiile lor educaționale în conformitate cu aptitudinile și interesele personale în cadrul rețelei de unități școlare disponibile.
  Astfel, rezultatele centralizate și administrate prin intermediul platformei educaționale online AMN Insight vor fi raportate către beneficiarii proiectului, constituind o bază de informații complexă, utilizabilă pentru fundamentarea cifrei de școlarizare în conformitate cu opțiunile și interesele elevilor.
  Începând cu anul școlar 2008-2009, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sibiu / Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Sibiua demarat studiul de cercetare și inovare în domeniul educațional Evaluarea disponibilităților și capacităților intelectuale ale elevilor din învățământul preuniversitar în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și compania AMN Assessment RO, pentru a evalua elevii din clasa a VIII-a din punct de vedere psihopedagogic.
  Studiul s-a desfășurat pe o perioadă de patru ani, perioadă în care studiul s-a extins ca urmare a interesului manifestat de  beneficiarii direcți și indirecți,  elevii și părinți acestora, respectiv diriginții și consilierii școlari.
  Pentru a evalua utilitatea instrumentelor folosite în cadrul studiului, s-au aplicat chestionare de necesitate consilierilor școlari și cadrelor didactice implicate, chestionare care au urmărit aspecte precum:
 • cunoștințe și competențe dobândite;
 • cunoștințe și competențe profesionale suplimentare necesar a fi dezvoltate în viitor în raport cu temele tratate;
 • aprecierea calității formelor, metodelor și tehnicilor aplicate în cadrul studiului, a mijloacelor și materialelor utilizate, precum și importanța acestora pentru activitatea de consiliere;
 • aprecierea necesității introducerii unui platforme informatice online pentru administrarea activităților de consiliere școlară;
 • aprecierea felului cum au fost folosite resursele de timp;
 • domeniile de interes pentru formarea continuă.

Utilizând un instrument online de observare, evaluare și consiliere, autoritatea cadrului didactic  căpătă accente de neutralitate, exigență profesională și credibilitate. De aceea, prin intermediul acestui proiect, cadrele didactice și consilierii școlari vor putea adapta valorile cerute de societate la particularitățile psihopedagogice și de vârstă ale elevilor, astfel încât aceștia să se poată integra mai ușor pe piața muncii.
Un argument în plus îl reprezintă faptul că acest proiect oferă, de asemenea, un set de instrumente de evaluare și orientare școlară, respectiv o platformă online de evaluare psihopedagogică care poate reprezenta un ajutor real dat specialiștilor pentru a preveni abandonul școlar și pentru orientarea școlară și profesională a elevilor. Rapoartele finale ale evaluărilor vor completa portofoliul educațional al elevului, prevăzut de noua Lege a Educației din Romania (Legea Nr. 1/2011), facilitând dezvoltarea relațiilor în triada elev – părinte – școală.
Apreciind în mod unitar acest proiect, se poate spune că răspunde pe termen lung unei necesități de evaluare constantă și echilibrată a elevilor din învățământul preuniversitar, ținând cont de particularitățile individuale și specifice fiecărei categorii de vârstă și poate deveni un instrument reglator în dezvoltarea elevului precum și a valorificării potențialului său individual și creator.
Prin implementarea acestei platforme în municipiul București, administrarea tuturor informațiilor referitoare la parcursul școlar și profesional al elevilor se poate realiza în format digital, centralizat.

 1. SCURT ISTORIC
 • În parteneriat cu ISJ Sibiu, CJRAE Sibiu, și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, compania AMN Assessment RO,  a inițiat în 2008 un program educațional pentru evaluare psihopedagogică a elevilor din grupa de vârstă 14-15 ani, în vederea reducerii și prevenirii abandonului școlar.
 • Acest program, început în anul 2008, a cuprins, anual, evaluarea elevilor de clasa a VIII-a din  mediul urban și rural al județelor Sibiu, Brașov, Vâlcea, Vaslui, Alba, Iași etc.
 • Pe parcursul anului școlar 2013-2014, acest program a cuprins evaluarea a peste 800 de elevi de clasa a VIII-a din municipiul București.
 • Rezultatele evaluărilor au fost concluzionate în rapoarte individuale care au fost apoi distribuite și discutate în școală cu părinții elevilor testați.
 • În anul școlar 2013-2014 a început formarea profesională a consilierilor școlari și a altor cadre didactice prin programul Valorificarea școlară a instrumentelor online de evaluare și orientare în consilierea elevilor, inițiat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București. Scopul acestui program este acela de a oferi cadrelor didactice formate posibilitatea de a utiliza acest set de instrumente digitale, în vederea eficientizării consilierii școlare și pentru îmbunătățirea calității serviciului educațional.
 1. OBIECTIVE ȘI DESCRIEREA PROIECTULUI
  Scopul general al proiectului de Orientare școlară și profesională a elevilor este acela de a oferi sistemului educațional, prin mijloace moderne, posibilitatea de a administra tuturor elevilor claselor a VIII-a din școlile municipiului București, inclusiv elevilor cu CES, Chestionarul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a (1554 downloads) , precum și de a centraliza informațiile rezultate în cadrul platformei educaționale online AMN Insight, urmând ca rezultatele obținute să constituie o bază pentru administrarea structurală unitară și conformă a opțiunilor de orientare școlară și profesională a elevilor.
  Prin intermediul acestui chestionar se urmăresc aspecte precum:
 1. Specializarea sau calificarea profesională pe care elevul intenționează să o urmeze după terminarea clasei a VIII-a, cu posibilitatea alegerii unei singure opțiuni de filieră/domeniu/profil/specializare de liceu, inclusiv pentru filiera de învățământ special;
 2. Liceul pe care elevul intenționează să-l urmeze după terminarea clasei a VIII-a, cu posibilitatea alegerii unui singur liceu din toate cele ale municipiului București;
 3. Tipul de școală pe care elevul dorește să-l urmeze după terminarea clasei a VIII-a: liceu sau școală profesională (pe domenii);
 4. Cine l-a îndrumat mai mult pe elev în alegerea făcută: propria dorință, influența părinților, consilierul școlar (psiholog), prestigiul școlii etc;
 5. Existența riscului ca elevul să abandoneze școala pe parcursul ciclului școlar următor și care sunt factorii de risc.

Obiectivele operaționale urmărite sunt:

 1. Sprijinul oferit în fundamentarea cifrei de școlarizare;
 2. Punerea la dispoziție a unui instrument folosit ca punct de plecare în activitatea de consiliere psihopedagogică curentă din centrele și cabinetele de asistență  psihopedagogică, în ceea ce privește orientarea școlară și profesională propriu-zisă, pornind  de la opțiunile inițiale ale elevilor;
 3. Evaluarea intereselor, abilităților și a trăsăturilor de personalitate ale elevilor, prin aplicarea unor teste și chestionare specifice în cadrul aceleiași platforme informatice, în vederea confirmării sau a reconsiderării opțiunilor de orientare școlară ale acestora;
 4. Realizarea unei imagini cât mai reale, pe zone geografice, asupra corelației existente dintre cererea și oferta educațională.
 5. Realizarea unui portofoliu digital al elevului

Proiectul „Consiliere și orientare școlară prin sisteme digitale de asistență educațională” își propune următoarele obiective operaționale:

 1. Facilitarea relațiilor de comunicare în triada elev – părinte – școală prin atingerea unor obiective operaționale la toate aceste trei niveluri.
  II. Implementarea unui sistem digital online de gestiune și comunicare a activităților elevilor, în folosul consilierilor școlari (mentorat).
  III. Implementarea unui portofoliu electronic educațional gestionat de către consilierul școlar pentru elevii cuprinși în proiect, care cuprinde:
 • Rezultatele testelor psihopedagogice;
 • Rezultatele evaluării competențelor;
 • Rezultatele școlare;
 • Orice alte evaluări sau competențe achiziționate.