• CONSILIERUL SCOLAR
Consilierul şcolar este un specialist în educaţie care planifică şi desfăşoară activităţi de consiliere educaţională individuală sau de grup care au drept obiectiv adaptarea elevului la probleme specifice mediului şcolar; implementează programele de educaţie pentru carieră în scopul formării de competenţe în domeniile vizate prin aria curriculară “Consiliere şi orientare”; organizează programe extracurriculare de orientare vocaţională; promovează şi implementează programele de educaţie pentru sănătate care vizează formarea şi dezvoltarea la elevi a abilităţilor de management al stilului de viaţă.
Calificarea de consilier şcolar este necesară cadrelor didactice licenţiate în psihologie, ştiinţele educaţiei sau ştiinţe socio-umane care doresc să se specializeze în consiliere educaţională şi consiliere şi orientare.
Competenţele specifice ocupaţiei de consilier şcolar sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare continuă organizate prin structuri (centre / departamente) aparţinând sistemului naţional de învăţământ specializate în pregătirea cadrelor didactice.
Consilierul şcolar îşi desfăşoară activitatea în cabinetul şcolar, cabinetul de orientare în carieră sau în sala de clasă, într-un mediu sigur şi controlat.
Condiţii de acces: Studii superioare. Licenţă în psihologie, ştiinţele educaţiei sau ştiinţe socio-umane.

Nivelul de studii minim necesar: Studii superioare.
Rute de progres: Programe de formare continuă în consiliere educaţională şi consiliere şi orientare.

Motivaţie:
Calificarea de consilier şcolar este necesară cadrelor didactice licenţiate în psihologie, ştiinţele educaţiei sau ştiinţe socio-umane care doresc să se specializeze în consiliere educaţională şi consiliere şi orientare.
Prin consiliere şcolară se poate face prevenţia problemelor de adaptare şcolară şi se dezvoltă competenţa “managementul vieţii personale”.
Competenţele specifice ocupaţiei de consilier şcolar sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare continuă organizate prin structuri (centre / departamente) aparţinând sistemului naţional de învăţământ specializate în pregătirea cadrelor didactice.
Activitatea profesională a consilierului şcolar se desfăşoară în conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, consilierul şcolar realizează următoarele sarcini:

 • analizează problemele specifice mediului şcolar: adaptare şcolară, motivaţie şcolară, deprinderi de studiu, absenteism, eşec şi abandon şcolar etc.;
 • observă şi evaluează performanţa şcolară, comportamentul şi dezvoltarea elevului, utilizând metode şi instrumente specifice consilierului şcolar;
 • identifică problemele de natură familială (abuz, neglijenţă, hărţuire) care pot afecta dezvoltarea şi performanţa şcolară a elevului;
 • planifică şi organizează activităţi de consiliere educaţională individuală şi / sau de grup adresate elevilor;
 • oferă intervenţii cu caracter suportiv în situaţii de criză elevilor care se confruntă cu dificultăţi specifice mediului şcolar: dificultăţi de învăţare, dificultăţi de adaptare şcolară, absenteism etc.;
 • implică elevii în activităţi de autocunoaştere şi dezvoltare personală şi îi asistă elevii în formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi atitudinilor utile în luarea deciziilor legate de carieră;
 • investighează caracteristicile personale relevante pentru orientarea vocaţională şi le analizează în raport cu opţiunile şi oportunităţile educaţionale şi profesionale ale elevilor;
 • întocmeşte profilul vocaţional şi recomandă elevilor programe de studiu adecvate aptitudinilor, intereselor şi scopurilor educaţionale;
 • organizează activităţi extracurriculare care facilitează accesul elevilor la informaţii relevante pentru deciziile legate de alegerea carierei (zilele carierei, vizite în instituţii/ organizaţii, invitaţi din diferite domenii de activitate);
 • dezvoltă şi implementează programe de prevenţie şi intervenţie privind violenţa în şcoală, consumul de droguri şi alcool şi alte comportamente de risc;
 • recomandă şi încurajează elevii şi părinţii acestora să solicite şi să accepte asistenţă specializată în cazul în care se confruntă cu probleme de sănătate fizică şi/sau psihică;
 • selectează şi aplică principii, metode şi tehnici de consiliere educaţională;
 • colaborează cu părinţii, tutorii legali şi alţi specialişti în educaţie (cadre didactice, psiholog şcolar) în scopul adaptării programei la nevoile elevului, precum şi a soluţionării problemelor şcolare, comportamentale sau de altă natură ale elevului.